Formularz zgłoszeniowy do 9 edycji programu coachingowego

"Dwa sektory - jedna wizja"

organizowanego wspólnie przez
Fundację Szkoła Liderów i Fundację PwC1. Imię i nazwisko
2. Adres email
3. Telefon
4. Nazwa organizacji, w której działasz
5. Siedziba organizacji
6. Zawód/Miejsce pracy
7. Jeśli jesteś absolwentką/absolwentem Szkoły Liderów:

  podaj, w którym programie Szkoły Liderów brałaś/bałeś udział?
  w którym roku?
8. W jakim obszarze działa Twoja organizacja? Jaką rolę w niej pełnisz i czym się w niej konkretnie zajmujesz?

(max. liczba znaków 800)

9. Jakie wyzwania stoją przed Tobą w Twojej społecznej/publicznej działalności?

(max. liczba znaków 800)

10. Jakie cele stoją przed Tobą w najbliższym roku i nad realizacją których chcesz pracować podczas udziału w programie?

Podaj 3 cele dotyczące rozwoju Twojej organizacji i rozwoju Twojej działalności społecznej. Wskazane cele powinny być istotne, mierzalne, osiągalne, określone w czasie.

  1 cel
  2 cel
  3 cel
11. Po czym poznasz, że osiągnęłaś/osiągnąłeś cele?
(max.liczba znaków 800)
12. Co, według Ciebie może uniemożliwić Tobie osiągnięcie tych celów (wskaż potencjalne bariery wewnętrzne i zewnętrzne) ? (max.liczba znaków 800)
13. Na jakich swoich mocnych stronach możesz się oprzeć, by te cele zrealizować?
(max.liczba znaków 800)
14. Czym dla Ciebie jest coaching? Jakie masz oczekiwania wobec coachingu?
(max.liczba znaków 800)
15. Kilku coachów jest anglojęzycznych. Czy Twoja znajomość języka angielskiego pozwala na pełne uczestnictwo w projekcie i pracę z coachem?

16. Twoje CV - nie dłuższe niż 2 strony. Dokumenty dłuższe nie będą rozpatrywane.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu rejestracyjnym oraz dokumentach aplikacyjnych w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz przeprowadzenia 9 edycji programu coachingowego "Dwa sektory - jedna wizja" dalej “Program” organizowanego wspólnie przez Fundację Szkoła Liderów i Fundację PwC.


Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną przez organizatora na podany przeze mnie adres e-mail, w związku z udziałem w programie.


Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami programu dostępnymi na stronie http://www.szkola-liderow.pl/dwa-sektory-jedna-wizja/ oraz klauzulą informacyjną zawierajacą zasady przetwarzania moich danych osobowych, a także z przysługującymi prawami w zakresie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, o dobrowolności podania tych danych.


Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem Programie jest: Fundacja PwC, ul. Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Programie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Fundacji PwC:
  Adres e-mail: privacypl@pl.pwc.com
  Tel.: +48 22 746 4000
 3. Fundacja PwC jako administrator danych osobowych będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach niezbędnych do przeprowadzenia 9 edycji programu coachingowego tj. rejestracji i realizacji procesu rekrutacji/selekcji kandydatów, udziału w programie oraz celach statystycznych i archiwalnych.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  1. Fundacja Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa, będącego partnerem i współorganizatorem programu - w celach kwalifikacji uczestników w procesie rekrutacyjnym Programu.
  2. Organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne władze rządowe lub osobom trzecim, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy (w sposób zgodny z tymi przepisami).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, tj.:
   1. dane kandydatów którzy zakwalifikowali się do Programu - przez okres 12 miesięcy od zakończenia Programu;
   2. dane kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do Programu - przez okres 3 miesięcy od ogłoszenia wyników kwalifikacji do Programu.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzania danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 8. Informujemy, że podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Fundację PwC Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.