„100% Polski Produkt/Usługa”


Dziękujemy za chęć wzięcia udziału w Konkursie.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety do konkursu promującego firmy, które wspierają rodzimą gospodarkę poprzez wytwarzanie produktów i usług bazując na polskim łańcuchu dostaw. Ankieta wymaga wypełnienia wszystkich pól – w przeciwnym razie nie można jej zakończyć. Wypełnienie kwestionariusza zajmie ok. 20 minut.

Metryczka

Nazwa firmy (z uwzględnieniem formy prawnej):
Firma jest:

Decyzyjność w Państwa firmie znajduje się w rękach kapitału:
Sektor:

Produkt / Usługa

Nazwa zgłaszanego produktu/usługi:Opis produktu/usługi, wraz ze wskazaniem funkcjonalności, zastosowanych innowacji, przewagi konkurencyjnej, wskazanie unikalności produktu/usługiRok wprowadzenia produktu/usługi na rynek:Jak powstała koncepcja produktu/usługi? (prosimy o wybranie jednej odpowiedzi, która najlepiej odwzorowuje sposób, w jaki powstała koncepcja produktu/usługi)

Produkt/Usługa:
Czy zgłaszany produkt/usługa cechuje się innowacyjnym rozwiązaniem, które zostało wprowadzone na rynek przez Państwa firmę.*Na czym polega innowacyjność produktu/usługi w odniesieniu do produktów/usług Państwa konkurencji (maksymalnie 1000 znaków):


Czy produkt/usługa jest chroniony patentem?

Jaki % wartości kosztów związanych z wytworzeniem produktu/usługi jest ponoszonych na rzecz dostawców zarejestrowanych w Polsce? (dostawcy polskich: materiałów, surowców, opakowań, usług związanych z wytworzeniem produktu/usługi, koszty zatrudnienia ponoszone w Polsce, koszty B+R poniesione w Polsce na rzecz rozwoju produktu/usługi
[prosimy o wskazanie % udziału w wartości całkowitych kosztów ponoszonych na rzecz wytworzenia produktu/usługi]:Gdzie wytwarzany jest produkt/usługa?
Gdzie?
Jakie produkty/usługi (firmy) są głównymi konkurentami zgłaszanego produktu/usługi (firmy) w branży, w której działa przedsiębiorstwo?Czy produkt/usługa sprzedawany/oferowana jest także na rynkach zagranicznych?

Na ilu rynkach?
Pod jaką marką sprzedawany jest produkt/oferowana usługa za granicą?


Czy firma zamierza rozszerzyć ofertę na inne kraje w ciągu najbliższych 3 lat?
Prosimy o uzupełnienie danych dotyczących produktu/usługi i firmy za ostatnie 3 lata:
201520162017
Przychody ze sprzedaży produktu/usługi w ostatnich 3 latach (jeśli produkt/usługa powstał(a) później, proszę wpisać „nd”.)[wartość w Pln]:

Udział eksportu produktu/usługi na rynki zagraniczne w sprzedaży całkowitej produktu w ostatnich 3 latach (jeśli produkt/usługa powstał(a) później lub jeśli produkt/usługa nie jest sprzedawany(a) na rynkach zagranicznych, proszę wpisać „nd”.) [wartość %]:

Przychody ze sprzedaży Państwa firmy w ostatnich 3 latach (jeśli firma powstała później niż w 2014 roku, proszę wpisać „nd”.) [wartość w Pln]:

Zysk brutto ze sprzedaży Państwa firmy w ostatnich 3 latach (jeśli firma powstała później niż w 2014 roku, proszę wpisać „nd”.) [wartość w Pln]:

Wynik netto Państwa firmy w ostatnich 3 latach (jeśli firma powstała później niż w 2013 roku, proszę wpisać „nd”.) [wartość w Pln]:


Czy w ciągu ostatnich 3 lat:

Rozszerzyli Państwo sprzedaż zgłaszanego produktu/usługi o nowy rynek zbytu?

Poczynili Państwo inwestycję we wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania do produktu/usługi?

*Informacje dodatkowe o produkcie/usłudze (wszelkie informacje wyróżniające produkt/usługę na rynku, maksymalnie 1000 znaków):Zdjęcia produktu/usługi (min. 3), patenty, certyfikaty i nagrody dotyczące produktu/usługi (prosimy o spakowanie w jeden plik)

Kontakt:

Imię i nazwisko:e-mail:Stanowisko:Telefon:


1. * Oświadczam, iż wszystkie informacje podane przeze mnie powyżej są zgodne ze stanem faktycznym.

2. * Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin konkursu 100 % Polski Produkt oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych formularzu przez spółkę PMPG Polskie Media S.A. (organizatora Konkursu) w celu zapewnienia mi udziału w konkursie.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu poprzez przekazanie przez PMPG Polskie Media S.A. tych danych do PwC Polska sp. z o.o. w celu nawiązania kontaktu przez PwC Polska sp. z o.o. i przedstawienia oferty handlowej.

Dane osobowe które podaliście Państwo w formularzu będą przetwarzane, do czasy cofnięcia zgody na ich wykorzystywanie. Jeśli będą chcieli Państwo w przyszłości cofnąć zgodę, do czego mają Państwo prawo, proszę wysłać maila na adres r.paczkowska@pmpg.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych w celu realizacji konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z konkursu.

Informujemy, że administratorem (administrator to podmiot który w oparciu o Państwa zgodę wyznacza cel i sposób przetwarzania Państwa danych) danych osobowych jest PMPG Polskie Media S.A. W związku z przekazaniem danych osobowych proponujemy aby Państwo zapoznali się z informacjami w jaki sposób będziemy przetwarzać dane osobowe i jakie prawa Państwu przysługują.

NOTA INFORMACYJNA:

„1. Komu powierzam swoje dane i jak się z nim skontaktować ?

Informujemy, że administratorem (administrator to podmiot który w oparciu o zgodę wyznacza cel i sposób przetwarzania Państwa danych osobowych) podanych przez Państwa danych osobowych jest PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie.

Oznacza to, że PMPG Polskie Media S.A. będzie przechowywać i korzystać z Państwa danych osobowych wyłącznie w celach, na które się Państwo zgodziliście. PMPG Polskie Media S.A. jest dostępna pod adresem Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa oraz pod adresem mailowym r.paczkowska@pmpg.pl. Osobą zajmującą się konkursem 100 % Polski Produkt z którą można się skontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi jest Pani Renata Paczkowska, z którą można skontaktować się pod wskazanym adresem mailowym. PMPG Polskie Media S.A. przekaże Państwa dane PWC Polska sp. z o.o. oraz jury konkursu, jako podmiotom merytorycznie zajmującym się zgłoszeniami w konkursie 100 % polski produkt.

2. Jakie są moje prawa ?

W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z PMPG Polskie Media S.A. poprzez wysłanie maila właśnie na adres r.paczkowska@pmpg.pl . Adres ten służy temu aby Państwo mogli kontaktować się z nami w sprawie swoich danych oraz aby można realizować Państwa prawa związane z udostępnionymi nam danymi. Mają Państwo prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych (poinformujemy Państwa jakimi danymi się posługujemy), ich sprostowania (jeśli Państwo zechcą to poprawimy Państwa dane), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (mogą Państwo wybrać dane które będziemy przetwarzać lub żądać abyśmy wszystkie Państwa dane usunęli) lub o prawie do wniesienia sprzeciwu lub też prawie do przeniesienia danych do innego podmiotu.

Zapewniamy, że zabezpieczamy nasze systemy informatyczne aby chronić Państwa dane. Mają Państwo prawo uzyskania kopii danych które nam przekazano.

Informujemy, że w związku z powierzeniem nam danych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Jaka jest podstawa przetwarzania moich danych? Do kiedy będą przetwarzane moje dane ?

Będziemy przetwarzać Państwa dane tylko w takich celach na jakie zgodziliście się Państwo poprzez kliknięcia w odpowiednie pola formularza lub w inny wyraźny sposób. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych (stosownie do artykułu 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, że podanie nam danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym oraz że są Państwo zobowiązani do ich podania. Podanie danych osobowych w celach zainicjowania oferty handlowej jest dobrowolne i nie uzależniamy udziału w konkursie 100 % polski produkt od uzyskania tej zgody. Jeżeli chcą Państwo wziąć udział w organizowanym przez nas konkursie 100 % polski produkt to podanie danych i zgoda na ich przetwarzanie jest konieczne do zapewnienia Państwu ( oraz podmiotowi który Państwo reprezentują) udziału w konkursie.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu 100 % polski produkt. Jeśli wyrazlii Państwo zgodę na przekazanie danych PWC Polska sp. z o.o. w celu zainicjowania oferty handlowej, to taka oferta zostanie skierowana w terminie do 31 grudnia 2018r. Niemniej jednak możemy przechowywać Państwa dane po cofnięciu przez Państwa zgody lub po zakończeniu konkursu 100 % polski produkt lub po skierowaniu oferty handlowej jeśli będzie to uzasadnione przepisami prawa lub w wypadku gdy uznamy, że archiwizacja Państwa danych jest konieczna do ochrony naszych praw jako organizatora konkursu 100 % polski produkt.